วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทัศนะคติในเชิงบวกและทัศนคติในเชิงลบของผู้บริโภค

คงเป็นเรื่องที่น่าพุดหงิดและน่าปวดหัวไม่น้อย...สำหรับบรรดาผู้ที่มี “ทัศนะแบบวิทยาศาสตร์” ในการที่ไม่อาจนำเอา “คำตอบสำเร็จรูป” ที่ ได้รับมาจากบรรดาผู้ที่ต้องการเปลี่ยนทัศนะของผู้คนให้เป็นวิทยาศาสตร์ ไปตอบคำถามได้อย่างมั่นอก-มั่นใจได้ว่า...“โลกๆ นี้...มีอายุเท่าไหร่กัน แน่.แต่สำหรับ “ผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์” อย่าง  บาร์โหนเพิ่มกำลัง “ริชาร์ด มิลตัน” เขา เสนอคำตอบที่ฟังดูพื้นๆ ง่ายๆ แต่ก็อาจทำให้เราไม,ต้องเสียเวลาดิ้นทุรน ทุรายอยู่ภายใต้กรอบความคิดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจนอาจสับสน วุ่นวายมากเกินไปนัก คำตอบที่ว่านั้นก็คือ... “สำหรับข้อเท็จจริงใน ปัจจุบันนี้...เราไม่อาจบอกได้อย่างมั่นอกมั่นใจว่าโลกนี้มีอายุเท่า ไหร่...บอก1ได้แต่เพียง1ว่า...'โลกนี้มีอยู่ก่อนที,ประวัติศาสตร์'ของมนุษย์และ สิ่งมีชีวิตจะเริ่มต้นขึ้นมา...”แต่อีกนั่นแหละ...ถึงแม้ว่าเราจะไม่พยายามหาทาง “กำหนดอายุ โลก” กันให้ชัดๆว่ามันจะมีอายุเท่าไหร่กันแน่ แต่ถ้าหากเรายังคงยึดติด อยู่กับ “คำตอบสำเร็จรูป” ในแนวนี้ต่อไป การด้นหาประวัติความเป็นมา ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ก็ยังคงจะต้องทำให้เราหงุดหงิดปวดหัวกันอีกต่อ ไปเมื่อจะต้องตอบคำถามว่า...สิ่งมีชีวิต...เกิดขึ้นมาได้อย่างไร...???”สำหรับผู้ที่ยึดมั่นในทฤษฎี “ดารวิน” แล้ว...คำตอบนี้อาจจะไม่ถึง กับเป็น “สูตรสำเร็จ” ซึ่งอาจไม่ใช่เพราะไม่ต้องการที่จะตอบ แต่อาจเป็น เพราะว่าการให้คำตอบต่อคำถามประเภทนี้...มันค่อนข้างยากเกินกว่าที่ จะไปดึงเอาข้อผูลทางวิทยาศาสตร์ใดๆ มาทำเป็น “สูตรสำเร็จ” กันได้ ง่ายๆ...เมื่อจำเป็นจะต้องตังหลักเอาไว้ว่า...“สิ่งมีชีวิตและมนุษย์นั้น...ไม่ ได้เกิดขึ้นมาโดยการเนรมิตสร้างจากพระผู้เป็นเจ้า” หรือไม่ได้เกิดจากพลัง อำนาจวิเศษที่อยู่เหนือธรรมชาติใดๆ เลย โอกาสที่จะทำให้อุบติการณ์ของ สิ่งมีชีวิตปรากฏตัวขึ้นมาในโลกนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเอาการ...ข้อสมมุติฐานในเรื่อง “สิ่งมีชีวิตเริ่มแรกอาจจะมาจากดาวเคราะห์ ดวงอื่น” ไม่ว่าจะปลิวมาเป็นละอองแบบ “สปอร์” หมุนคว้างลงมาจาก อวกาศ หรือติดมากับก้อนอุกาบาตลูกใดลูกหนึ่ง แม้นว่าจะมี “นัก วิทยาศาสตร์” ด้วยกันเอง อย่างเช่นนักฟิสิกส์เคมี ซาวสวีเดนเคยนำเสนอ เอาไว้ในปีค.ศ.1980 แต่แนวคิดเซ่นนี้...นอกจากมันจะหาคำตอบทาง วิทยาศาสตร์มารองรับกันไม่ได้ถนัดๆ แล้ว มันยังอาจจะทำให้จินตนาการของผู้คนถูกชักนำออกไปสู' “สิ่งเหนือธรรมชาติที่อยู่ในอวกาศ” หรือที่อยู่ “นอกโลก” บาร์โหนเพิ่มกล้าม ขึ้นมาก็ไม่แน่...??? กระบวนการหาคำตอบที่จะขจัด “แนวคิด ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์” ออกไปจากวงการวิทยาศาสตร์หรือเพื่อไม่ให้ “แปด เปีอนวงการวิทยาศาสตร์” ได้ดีที่สุด ก็คงจะหนีไม่พ้นการควานหาคำตอบ ที่จะทำให้ “สิ่งมีชีวิต...อุบัติขึ้นมาจากสิงที่ไม่มีชีวิต” โดยอาศัย “ความ บังเอิญ” เป็นพื้นฐานนั่นเอง ความพยายามควานหาคำตอบในลักษณะ เช่นนี้จึงถูกดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและเต็มไปด้วยความเอาจริงเอาจังมา โดยตลอด...แต่นับเป็นพันๆ ปีมาแล้วตั้งแต่ยุคกริก มาจนถึงยุคของ “อเล็กซาน เดอร์ไอ. โอปาริน” นักชีวเคมีซาวรัสเชีย ที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่วางรากฐานคำ อธิบายในเรื่องสิ่งมีชีวิตก่อเกิดมาจากสารเคมีที่ไม่มีชีวิตได้อย่างเป็นหลัก เป็นฐาน โดยการนำเสนอทฤษฎีที่ว่าด้วย “สิ่งมีชีวิตเกิดจากการ เปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างช้าๆ” ในช่วงปีค.ศ.1942 และมาจนกระทั่งถึง ทุกวันนี้...ความพยายามทดสอบ,ทดลองค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนเพื่มเติม ในห้องปฏิบัติการ,การตั้งข้อสมมุติฐาน,การสร้างจินตนาการแบบ นวนิยายวิทยาศาสตร์ในทุกรูปแบบมารองรับ แต่การให้คำตอบ-คำ อธิบายในแนวนี้ ยังไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ถนัดชัดเจนเลยว่าเหตุใด “สาร เคมีไม่มีชีวิต”ทั่งหลาย มันจึงสามารถ “ประกอบตัวเอง” ให้เกิดมาเป็นรูป ร่าง เป็นกระบวนการที่มีความสลับซับช้อนหรือกลายเป็น “สารเคมีที่มีชีวิต” ขึ้นมาได้โดย “ความบังเอิญ” หรือโดยไม่จำเป็นจะต้องมีบางสิ่งบางอ อุปกรณ์ฟิตเนส ย่าง กำกับอยู่เบื้องหลัง...??? อย่างที่ “ฮาโรลด์ โมโรวิตซ์” นักชีววิทยารายหนึ่ง ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “Beginning Of Cellular Life” ถึงกับเคยตั้งคำถามออก มาดังๆว่า...“เป็นไปได้อย่างไรที่สสารสามารถจัดระเบียบด้วยตัวของมัน เอง...แล้ววิวัฒนาการเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนของสิ่งมีชีวิต ภายใต้ข้อจำกัด ต่างๆ ของสภาวะทางฟิสิกส์และชีวเคมีในยุคดึกดำบรรพ์ โดยที,ไม่มีล้วน

บาร์โหน

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ในสมัยก่อนการปลุกเสกเครื่องไล่หนูของขลังต่างๆ

ที่อยู่    ถนน รพช. หมู่ 1 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครแนวปฏิบัติ    แนวพระอาจารย์มั่น ภาวนา “พุทโร”ที่นี่มีหลายถํ้า มีถํ้าหนึ่งชื่อถํ้าพวง ซึ่งพระอาจารย์มั่นเคยเล่า ให้ฟังว่า เป็นถาที่ศักดิสิทธิ้มากเคยมีพระอรหันต์-ชื่อ พระนรสีห์ มา นิพพานที่นึ่38. วัดปาสุทธาวาสที่อยู่    1 396 บ้านคำสะอาด หมู่ า 0 ตำบลธาตุเชิง-ชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แนวปฏิบัติ    แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา“พุฑโธ”มีอาคารเป็นตึกปูน 3 ชั้นหลังใหญ่ จุคนได้หลายร้อยคน เย็นสบาย
มีสติ มีรอยยิ้ม มีสมาธิมีปัญญา ไล่หนูไฟฟ้า  มีความสุข มีความสำเร็จ110 วัดตั้งอยู่บนภูทอก ทางขึ้นค่อนข้างขัน สร้างด้วยความอัศจรรย์ และด้วยจิตที่เด็ดเดี่ยวของพระเณร ท่านพระอาจารย์จวนได้ทำทาง ขึ้นเป็นขั้นบันไดและทางเดินด้วยไม้รอบภูจนถึงยอด บริเวณหน้าผา ท่านใชไม้ 2 ลำมัดให้แน่นยื่นออกไป 4 เมตร เอาเชือกบังสุกุลผูกปลาย ไม้ที่ยื่นออกไป ตรึงใส่เสาที่ปักไว้ แล้วไปนั่งที่ปลายไม้นั้น
เมื่อตอกหินเจาะหลุมที่หน้าผา ปรากฏว่า ถ้าให้ฆราวาสไปนั่ง ปลายไม้ครั้งใด ก็ไม่สามารถควบคุมสติสมาธิได้ เพราะมองไปข้างล่าง ก็เกิดความหวั่นไหว จนไม่สามารถตอกหินได้สำเร็จ ผู้สร้างจึงเป็น พระและเณร สิ่งปลูกสร้างนี้มี 7 ขั้น มีกุฏิที่พักเชิงเขาที่ขั้น 2 หรือจะ พักกุฏิว่างรอบเขาก็ได้ (ต้องขออนุญาตก่อน) เหมาะกับผู้ปฏิปัดmlก มาตีพอสมควร มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ เนื่องจากเปลี่ยวและสูงอยู่ บนภูเขา แต่บรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบ36 วงจรไล่หนู . ว้ดดอยธรรมเจดีย์ที่อยู่    บ้านทาสีนวล หมู่ 3 ตำบลตองโขบอำเภอศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร วิปัสสนาจารย์ หลวงปูกงมา จิรปุญโญ แนวปฏิบัติ    แนวพระอาจารย์นั่น ภูริทัตโตภาวนา “พุฑโธ”ปกติจะปฏิบัติที่ศาลาส่วนที่พักมีกุฏิและอาคารตึกสะอาดทันสมัยกมลชนก109 ซอยศรีจันทร์ า 3 ถนนศรีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 400000-43222-042หลวงปูสิงห์ ขันตยาคโมแนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา“พุทโธ”31. วัดถํ้าผบึ่งที่อยู่    ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยวิปัสสนาจารย์ หลวงปูหลุย จันฑสาโรเมื่อไปถึงจะพบศาลาสร้างด้วยไม้ที่โปร่งสะอาดน่านั่งสมาธิ มี กุฏิหลายหลัง มืถํ้าอยู่ไม่สูงจากเชิงเขา มีบันไดขึ้นสะดวก เป็นที่สงบ วิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติอย่างอุกฤษฏ์ พระในสายพระอาจารย์มั่น มักมาจำพรรษา และปฏิบัติธรรมที่นี่  วิธีกำจัดหนู เพราะเป็นที่สัปปายะ บรรยากาศ เงียบสงบ ห่างจากเมืองมีสติ มีรอยยิ้ม มีสมาริมีปัญญา มีความสุข มีความสำเร็จ106 ที่อยู่    46 หมู่ 10 ตำบลโนนผึ้ง ตำบลวารินชำราบ วังหวัดอุบลราชธานีRวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อชา สุภทุโทแนวปฏิบัติ    เน้นให้มีสติสมาเสมอ แกสมาธิแบบอานาปา    สติ29. ศูนย์ปฏิบติธรรมสวนเวฬุวัน

เครื่องไล่หนู

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วิธีการจัดเรียงสินค้าและการทำงานกับเครื่องจักรโดยรวม


เพราะยังไม่ถ้งเวลาทีคุณหนูๆ คุณน้องๆ จะทำกิจกรรมในร่มซ'นิดนื้ได้นะดะ แต่ถ้าอยากทำกิจกรรมในร่มขอแนะนำเป็นพวกแบดมินตัน หรือยิมนาสติก จะดีกว่าค่ะ ร่างกายจะได้แข็งแรง
ที่ต้องมานั่งเขียนเรื่องนี้ก็เพราะคุณแฮงค์แกเกิดอารมณ!หนขึ้นมาก็ไม่รู้ ถามแต่เรื่องกิจกรรมบนเตียงอย่างเดียวเลย เรียกว่าตั้งแต่ต้นกำเนิดบน เตียงแต่ไปจบที่ไหนก็ไม่รู้ ทะลึ่งละ
จริงๆ แล้วเรื่องนั้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่คนส่วนใหญ่ทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ที่คุณแฮงค์แกอยากรู้เพราะแกเมาแกก็เลยถาม จะไม่ตอบก็ไม่ยอมทั้งที่ จริงตัวแกเองก็น่าจะรู้เรื่องดีอยู่แล้ว และน่าจะรู้มากกว่าคนอื่นด้วยซํ้า อิอิคุณแฮงค์ ทำไมผู้หญิงกับผู้ชายต้องปัมปัมกันด้วยล่ะ วิสัชนา วงจรไล่หนู   มันเป็นสัญชาตญาณทางชีววิทยาในทางนิเวศวิทยาอะจ้ะ (คุณแฮงค์จะเข้าใพั้ยเนี่ย)ทำ1ให้มีการสืบพันธุเกิด1ขึ้น'ไม่ งั้นเราจะเกิดมาได้ไงล่ะจ๊ะ คุณแฮงค์จ๋า แต่ถ้าจะให้ตอบ กันแบบลึกๆ ก็ยากเหมือนกันนะ เพราะมันมี,หลายเหตุ ผล แต่หลักๆ เลยก็คือ เพื่อตอบสนองความต้องการ อารมณ์ทางเพศของตัวเอง แต่คู,แต่งงานบางคู่ปัมปัมกัน ก็เพราะอยากมีลูกเท่านั้นเอง แต่เหตุผลที่โดนมากที่สุด ก็คือ มันเป็นเรื่องสำคัญส่วนหนึ่งของคู่สามีภรรยาที่ สามารถทำให้ทั้งคู่เติมเต็มความสุขให้กันและกันได้ คุณแฮงค์ แล้วจะเป็นอะไรมั้ยอะถ้าอยากจะกุ๊กกิ๊กกันทุกวันไม่เว้น แม้วันหยุดราชการหรือวันมามากชนา  อันนี้ก็ฃึ้นอยู่กับแต่ละคู่และสถานการณ์ด้วยจ้ะแล้วแต่ ว่าคนสองคนจะตกลงกันยังไง แต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงมัก จะใจอ่อนยอมผู้ชายนะ เพราะรักคำเดียวเลย ยิ่งคู่ใหม่ ปลามันด้วยละก็ไม่อยากจะเซดไปคิดเองแล้วกันนะว่า เค้าจะมีกันทุกวันหรือมีกันเดือนละครั้ง หุหุ วิธีกำจัดหนู  แต่จะทำ อะไรกันทุกวันหรือไม่ทุกวันก็รักกันได้นะถ้ารู้จักคำว่า เข้าใจและ ให้อภัย นะจ๊ะคุณแฮงค์  แล้ววิธีปัมป้มต้องทำยังไงบ้างช่วยบอกหน่อยสิ วิสัชนา  ท่าจะเสียสติไปแล้วคุณแฮงค์ ถามมาได้ไงว่าต้องทำยัง ไงบ้าง ถึงเวลามันก็ไปได้เองนั่นแหละ ทำอย่างกับไม่เคย ไปได้ แต่บอกก็ได้ ไม่งั้นคุณแฮงค์แกได้ปรี๊ดแน่ๆ เอา แบบเบสิกเบสิกละกันนะ เพราะแบบพิสดารผาดโผน ข้าพเจ้ามิอาจตอบได้ ขั้นแรกเตรียมสถานที่ให้ดี ถ้าจะ ให้ดีที่สุดก็เตียงนอนนี่แหละ อย่าไปอุตริทำนอบ้านให้ ชาวบ้านเค้าเห็นเข้าล่ะ เดี๋ยวจะได้ขึ้นหน้าหนึ่งแบบไม่รู้ตัวขั้นต่อไปก็เตรียมร่างกายตัวเองให้พร้อมรับศึก อาบนํ้าให้สดชื่น ฉีดนํ้า หอมชะหน่อยจะได้ทำให้ศึกนั้นเข้มข้นมากขึ้นสุดท้ายก็เตรียมใจปล่อยวางทุก อย่างให้หมดเพื่อเอาชนะศึก (หนัก,)ให็ได้อย่าแม้แต่จะคิดถึงเรื่องงานหรือเรื่อง อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ศึกครั้งนี้ต้องพังลงอย่างไม่เป็นทำ หลังจากเตรียมใจ พร้อมแล้วก็เชิญรบกันได้เลยค่ะ เต็มที่ เต็มที่ (อิจฉานะเนี'ย)เจบมยกบครจแรกเฮอ ไล่หนูไฟฟ้า ถามแต่ละอย่าง คุณวิสัชนาหน้าแดงไปหมดแล้วเนี่ย ไม่สงสารกันบ้าง เลย แฟนก็ไม่มีกับเค้า แต่ดันรู้เรื่องตอบเค้าได้อีก มันไม่จำเป็นเสมอไปหรอก จ้ะคุณแฮงค์ ถ้าทำกันดีดีที่เกิดจากความเต็มใจของทั้งสองฝ่าย ไม,ใช่อยู่ดีดี ฝ่ายชายก็พรวดพราดรุกลํ้าฝ่ายหญิงแบบไม่ให้ตั้งตัวตั้งทำกันเลยหญิงก็เจ็บ แย่สิ คะคุณแฮงค์ ดูอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามก่อนนะว่าเค้าอยู่ในอารมณ์เดียว กับเรา รึเปล่า เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะ แล้วคุณแฮงค์ก็ยิงคำถามต่อโดยไม่ เกรงใจใบหน้าอันเรียบร้อยอ่อนหวานของวิสัชนาเลยแม้แต่น้อย คุณแฮงค์แก อยากรู้ว่า ผู้หญิงรู้สืกยังไงกับครั้งแรกที่ต้องเสียในสิงที่วิสัชนาไม่อยากเสีย (โอกาส)กล่องข้อความ: คุ(บแออค์ ปุจฉา

เครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สำรวจสถานะทางการเงินเพื่อปลดหนี้ ตอนที่2

ในบรรยากาศที,เร้าใจให้จับจ่ายใช้สอยแบบนี้ จะเป็นตัวกระตุ้นความอยาก ได้ที่คนเรามักมีซ่อนอยู่ภายในลึกๆ โดยเฉพาะการไปห้างโดยไม่มีการวางแผน จะชื้อที่ซัดเจน มักทำให้คุณหยิบของที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรือไม,จำเป็นติดมือกลับ มาด้วยทุกครั้ง สมมติว่าค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้เพียงเดือนละ 2,000 บาท แต่นั่นก็หมายความว่า เป็นเงินเท่ากับปีละ 24,000 บาททีเดียว เครื่องไล่หนู
1.    คุณเคยคิดจะเปลี่ยนเมนูอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละวันบ้างหรือไม' คุณเบ้างไหมว่า อาหารนอกบ้านถ้าเป็นร้านตลาดทั่วไปสมมติว่าตกมื้อละ 50 บาทต่อคน หรือร้านพิเศษในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่คุณและครอบครัวตระเวนไป ลองลิ้มชิมรลกันตกมื้อละ 500 - 1,000 บาทนั้น สามารถนำมาเป็นค่า อาหารสดเพื่อทำกินเองแบบง่ายๆ ที่บ้านได้หลายวันทีเดียว แถมด้วยคุณค่า ทางอาหารที,ดีกว่า สะอาดปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนกว่า รวมทั้ง!โงเป็น กิจกรรมร่วมของครอบครัวที,จะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างน่าลนใจกว่าด้วย ถ้า คุณประหยัดจากการปรับเปลี่ยนนิสัยในเรื่องดังกล่าวนี้ได้ สมมติว่าตกเดือน ละ 3,000 บาท ปีหนึ่งก็เท่ากับคุณได้เงินคืนมาใส่กระเปาสูงถึง 36,000 บาท เครื่องดักฟัง
ขัางต้นกี่ยกตัวอย่างบาบี้อาจจะเปิบได้แค่เผียง “หบังตัวอย่าง” กี่เชื่อแน่เหลือเกินว่า แต่ล:คนย่อมบีค่าไษัจ่ายกี่]บ่ได้ตั้งใจมากกว่าบี้อีก หลายขัอกีเดียว ซึ่ง'ในเวลากี่คุณคิดตัวเลขคร่าวๆ ไนหัวอาจจ:ไม่ได้ ตัวเลขกี่ชัดเจนแล:เปินจริงเก่ากับการร่างแผนการลงนนกร:ดาษ มีคำ กล่าวไว่ว่า “เงินกี่เราไม่ได้จ่าย นางครั้งก็มีค่าเก่ากันเงินกี่หามาได้” ดัง นั้น เมื่อคุณผมว่าตบเองสามารกมีเงิมไมกร:เป๋าเผมอีกไนจำนวนกี่น่าตก ต:ลึงเช่นบี้ บนย่อมหมายความว่า ตัวเลขหนี้สินกี่คุณน่วดไจอยู่คุกเมื่อ เชื่อวันย่อมจ:ได้รับการมรรเกาเมามางลงได้ไม่ไช่นัอยเลยกีเดียว

 

สำรวจสถานะทางการเงินเพื่อปลดหนี้ ตอนที่1

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปัญหาด้านการเงินจากรุ่นพ่อแม่มาถึงเด็กยุค Gen Y

ปัญหาด้านการเงินต่างๆ ที่แวะเวียนเข้ามาในชีวิตคุณพ่อ คุณแม่คงต้องใช้'ทักษะ'ซีวิตในการควบคุมสถานการณ์เรืองเงิน'ๆ ทองๆ ให้ผ่านพ้น...อาจพ้นผ่านไปได้หลายต่อหลายครังในช่วงฤดูของชีวิต แต่ คุณเคยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ เหล่านีกับลูกๆ บ้างหรือเปล่า ผู้ปกครองบางท่านอ่านมาถึงบรรทัดนั้รบออกปากเถียงในทันทีทันใด ว่า... ด้ายตาย... เดี๊ยนพูดปากจะฉีกถึงติงหูอยู่แล้วล่ะค่ะว่าเราไม่ใช่ มหาเศรษฐี ด้นตระกูลไม่ได้ผลิตช้อนทองขาย อย่าได้ใช้เงินอย่างกับ เบี้ยขนาดนั้น เดี๋ยวก็ซื้อมือถือ เอ็มพีร ทีวี วีดีโอเกม และอื่นๆ อีกสารพัด จะรบเร้าอยากได้อยากมี ส่งผลให้คุณแม่หน้าแก่หนังเหี่ยว หัวหมุน หาเงินให้คุณลูกใช้ใม่หวาดไม่ไหว
ปัญหาหนูและแมลงสาบ
เราฃอยํ้าประโยคคำถามช้างด้น ว่าคุณเคยพูดคุยกับลูกเรื่อง เงินๆ ทองๆ บ้างไหม ยอมร้บ่เถอะว่ามีบ้างบางครั้ง ที่จะหลุดปากสาธยาย ที่มาที่ไปของเงินในกระเป๋าจนบานเบอะ และนั่นคือการพรั้าบ่นไมใช่ พูดคุย
ประการสำคัญที,จะทำให้เด็กๆ หันมาใส่ใจด้านเงินภายใน ครอบครัวรวมถึงสภาพคล่องของกระเป๋าตัวเองด้วยเหตุผลแต่โดยดีนั้น คือการที่เขาได้เห็นตัวอย่างการกระทำที่ดีจนชินตาจากคนในครอบครัว ตั้งแต่ยังเล็ก คุณพ่อคุณแม่ต้องอย่าลืมว่าเด็กๆ มีต่อมแอนตี้ (ไล่หนู) ที่ ใหญ่โตมาก พวกเขาจะไม่ทำตาม และเถียงในใจอยู่เสมอถ้าหากเขา ไม่รู้สึกเห็นด้วยในลิ่งที่คุณแม่กำลังพราบ่น บางรายถึงขั้นรุนแรงหน่อยก็ ยืนกรานเถียงฉอดๆ ไม่ละวาง ดังที่เราเห็นอยู่บ่อยครั้งในสภาพสังคม ปัจจุบัน 
การเรียนรู้จะเริ่มต้นได้ดีก็ต่อเมื่อเด็กๆ มีความเชื่อและยอม ที่จะรับฟังด้วยตัวของเขาเอง นั่นอาจเริ่มด้วยกลวิธีในการพูดของ คุณพ่อคุณแม่นั่นเอง โดยเฉพาะการสั่งสอนในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ที่ คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญในการพูดคุยด้วยการใช้เหตุผล ไม่ดุ ด่าหรือพราบ่นจนเด็กๆ เกิดอาการเบื่อหน่าย และที่สำคัญที,สุดคือการ กระทำของคุณพ่อคุณแม่เอง จะเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ที่สามารถ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็กๆ ได้ ก่อนที่จะให้เขานำไปปฏิบัติ และพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นต่อไป
เมื่อคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาทางด้านการเงินหรือแม้กระทั่งมี รายได้ที่หมุนเวียนเข้ามาภายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นก็ตาม ในการ จัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการใช้จ่าย หรือเก็บออม คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกๆ กำจัดหนู ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้โดยการ อธิบายด้วยเหตุผล อาจให้เขาได้รับฟังถึงสถานการณ์ขั้นพื้นฐานที่เกิด ขึ้น หรือสภาพคล่องทางการเงินภายในครอบครัว อธิบายด้วยเหตุผลให้ เขาได้เริ่มเรียนรู้ทำความเข้าใจ หากขาดสภาพคล่องทางการเงินก็ให้เขา ได้มีส่วนร่วมในการทัม่รู้เริ่องราวที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งที่เด็กๆ สามารถเข้าใจได้ ง่ายและพยายามให้เขาทำความเข้าใจและ!เกยอมรับสภาพความเป็น จริงด้วยเหตุผล สอนให้เรียนรู้ซึ่งความเป็นไปได้ที่สามารถเกิดขึ้นตาม มา ดีกว่าให้ลูกๆ ได้เติบโตขึ้นโดยไม่เคยเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ ไม่เคยมีประสบการณ์การยอมรับและแก้ไขปัญหามาก่อนเลย แล้วเขาจะสามารถจัดการกับการเงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเติบโตขึ้นได้อย่างไร


เครื่องไล่หนูไฟฟ้า

ของสะสมสยองขวัญ เรื่องแปลกทั่วไทย part2


เมื่อสอบถามญาติของคุณสมพงษ์ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกันทำให้
ทราบว่า คณสมพงษ์เจ้าของบ้านวัย 46 ปี มีอาชีพเป็นช่างซ่อมเครื่องดักฟัง เครื่องไล่หนูไฟฟ้าและเป็นผู้สะสมหมวกกันน็อกผีตายใหงทังหมดนื
โดยหมวกทั้งหมดที่วางเรียงรายอยู่ดังกล่าว คุณสมพงษ์เก็บมาสะสมเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว

จุดเริ่มต้นของการสะสมหมวกกันน็อกผีตายโหงของคุณ สมพงษ์ เกิดขึ้นจากการที่เขาต้องขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน ระหว่างทางพบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับจักรยานยนต์เป็นเหตุให้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คอขาดกระเด็นไปต่อหน้าต่อตาของตนเอง ซึ่งเป็นภาพที่ติดตาเขามาตลอด

ต่อมาเขาก็ได้พบกับภาพของอุบัติเหตุร้ายแรงอีกหลายต่อ หลายครั้ง โดยส่วนใหญ่จะเหลึอร่องรอยให้เห็นเพียงเศษบาร์โหน วงจรเครื่องไล่หนู ที่แตกบ้าง ถลอกบ้าง ตกกระเด็นอยู่ข้างทาง จึงเกิด ความคิดว่าถ้าเก็บมาให้คนที่ประมาทดู ก็คงจะทำให้เป็นอุทาหรณ์ ช่วยเตือนสติได้บ้าง

เมื่อคิดดังนั้น คุณสมพงษ์จึงเริมต้นเก็บหมวกกันน็อกที่ กระเด็นอยู่ตามข้างถนนมาไว้ที่บ้าน แต่เมื่อภรรยาและลูกทราบ ถึงที่มาของหมวกต่างก็กลัว ไม่อยากให้เขานำมาเก็บไว้ภายในบ้าน ซึ่งเขาก็ได้อธิบายให้ฟังจนเข้าใจ จากนั้นจึงเริ่มเก็บหมวกกันน็อก ตั้ง แต่นั้นเป็นต้นมา

การเก็บหมวกกันน็อกของผู้ได้รับอุบัติเหตุของคุณสมพงษ์ นั้น เขาจะไม่ได้จงใจออกตระเวนเก็บ แต่ส่วนใหญ่จะได้มาจาก เวลาเดินทางแล้วไปพบกับภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยเฉพาะบริเวณถนนสาย 331 หลักกิโลฯ 10 ถนนสุขุมวิท ซึ่ง เขาต้องขี่รถไปทำงานเป็นประจำ

อีกส่วนหนึ่งก็จะได้จากการขอหมวกกันน็อกจากเจ้าหน้าที่ หน่วยกู้ภัยมาเก็บไว้ หรีอบางครั้งหลังเกิดอุบัติเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่ เก็บศพคนตายไปแล้ว ก็จะมีร่องรอยของสเปรย์สีขาวพ่นไว้ ตามถนน

เมื่อมองไปข้างทาง ก็จะพบหมวกกันน็อกของผู้ที่เสียชีวิต ถูกทิ้งไว้ใกล้กับที่เกิดเหตุเป็นประจำ คุณสมพงษ์ก็จะเก็บมา โดยเขาจะเน้นเฉพาะหมวกกันน็อกของศพตายโหงบนท้องถนน เท่านั้น

ถ้าไม่ตายคาหมวก หรือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ทำให้ถึงกับพราก ชีวิตผู้ขับขี่ไป เขาก็จะไม่เก็บมาโดยเด็ดขาด!! กำจัดหนู
 ของสะสมสยองขวัญ เรื่องแปลกทั่วไทย part3